Vad är ett CFC bolag?

Ett CFC-bolag är enligt svenska regler ett utländskt företag som i jämförelse med ett svenskt aktiebolag lågbeskattas i sitt hemland. Låg beskattning defineras som en skatt lägre än 55% av svensk bolagsskatt, dvs (0,55 x 26,3%).

Bolag som normalt klassificeras som CFC bolag är bolag från typiska skatte paradis eller sk tax havens. Exempel på dessa är bolag i länder som Bahamas, British Virgin Islands, Seychellerna etc.

Om bolaget klassas som CFC kan en svensk delägare i det utländska företaget beskattas löpande för sin andel av den vinst som uppkommer i det utländska bolaget. Skatt räknas av oavsett om vinster tas ut ur det utländska företaget. Normalt beskattas ju inte en aktieägare förrän han mottagit vinsten som utdelning men så sker alltså här.

Med delägare menas i detta sammanhang en skattskyldig fysisk eller juridisk person som ensam eller tillsammans med personer som är i intressegemenskap med honom, direkt eller indirekt genom andra utländska bolag innehar eller kontrollerar minst 25 % av det utländska bolagets kapital eller röster. Alla former av kontroll som innebär ett reellt inflytande över företaget omfattas. Detta gäller exempel innehav via familj eller närstående personer eller exempelvis ett handelsbolag.

Att tänka på i sammanhanget är att även om ägarandelen är mindre än 25% finns det beroende på företagets verksamhet, risk att det anses ha sk fast driftställe i Sverige. Om detta sker kommer bolaget att få betala normal svensk bolagskatt på den verksamhet som bedrivits i Sverige.

Med tanke på ovanstående är det mao normalt sett väldigt svårt att använda sig av ett CFC bolag från ett sk skatteparadis för verksamhet i Sverige och genom detta uppnå någon skattefördel.

Idag finns det dock alternativ inom EU som på ett helt korrekt och lagligt sätt kan användas. Cypern och Malta är två exempel.

Hör gärna av er till oss om ni önskar mer information om dessa alternativ.

This entry was posted in Kapitalforvaltning, Selskapsetablering, Flytte utenlands, Import og eksport foretak, Generasjonsskifte, Immaterielle rettigheter, Selge selskapet, Skattebesparelser, Verdun Group. Bookmark the permalink.