Nytt förslag från regeringen beträffande sk räntesnurror.

Regeringen har presenterat ett nytt förslag mot de sk räntesnurrorna som förväntas att träda ikraft den första januari 2013.

Det tidigare förslaget mötte en del kritik bla vad gäller bristande rättssäkerhet och har därför nu omformulerats. Förslaget innebär att möjligheten att komma undan beskattning genom att räntevägen föra ut vinster till skatteparadis upphör.

Förslaget har justerats efter synpunkter från remissinstanser och innebär nu att Skatteverkets möjlighet att i efterhand pröva ett ränteavdrag begränsas och att bevisbördan blir densamma som i andra skattetvister.

Vad gäller kritiken avseende brist på rättssäkerhet så har man bemött detta genom att företag nu kommer att kunna göra öppna yrkanden i frågor om ränteavdrag.

Förslaget ändras också så att Skatteverkets befogenhet att ompröva ett bolags beskattning efter två år begränsas till de fall där oriktiga uppgifter har lämnats.

De nya reglerna förväntas träda i kraft den första januari 2013.

Det nya förslaget innebär sammanfattningsvis att:

– De regler som gäller sedan 2009 utvidgas till att gälla ränteutgifter avseende alla skulder inom en koncern.

– Räntebetalningar till mottagare som beskattas över en viss nivå (10 procent) kommer även i fortsättningen att få dras av. Den omvända ventilen ersätts med ett undantag som innebär att avdrag inte får göras för ränteutgifter som uppkommit främst för att undvika skatt.

– Den såkallade tioprocentsregeln kompletteras även med en bestämmelse för företag som beskattas schablonmässigt med avkastningsskatt eller på ett likartat sätt.

– Det blir inte längre tillåtet att göra avdrag för ränteutbetalningar till mottagare i lågskatteländer utanför EES (EU plus Island, Norge och Lichtenstein) som Sverige inte har skatteavtal med. Det gäller även om lånen görs av affärsmässiga skäl. Ränteutbetalningar till de länder som brukar beskrivas som skatteparadis får därmed inte längre dras av

– Regeringen går inte vidare med förslaget att ge Skatteverket befogenhet att under lång tid i efterhand ompröva beskattningen utan att oriktig uppgift har lämnats. I stället föreslås att vanliga omprövningsregler ska gälla med t.ex. det förhöjda beviskravet vid efterbeskattning..

This entry was posted in управление активами, Компания пуска, Движение международных, Налоговая экономия. Bookmark the permalink.