Skatteavtal – vad har de för betydelse om man bor utomlands?

Det som avgör om en inkomst ska beskattas i Sverige eller något annat land eller i båda länder beror bla på om det finns ett dubbelbeskattningsavtal.

De olika lagar och regler man måste beakta är bla följande:

–        Svensk intern rätt

–        Sveriges dubbelbeskattningsavtal med det aktuella landet

–        Det aktuella landets interna rätt

Sverige har idag dubbelbeskattningsavtal med ca 100 länder om man inräknar en del begränsade avtal (informationsutbytesavtal m.m.). Sverige sluter dock praktiskt taget aldrig fullständiga skatteavtal med lågskatteländer sk skatteparadis. Om det inte finns något skatteavtal med aktuellt land, bortfaller naturligtvis det regelverket.

Skatteavtal skall när det gäller Sverige aldrig kunna öka beskattningen, bara lindra den. Enligt vissa skatteavtal kan Sverige t.ex. ta ut en kupongskatt på ränta. Eftersom kupongskatt på ränta inte förekommer i den interna svenska skatterätten, tas denna skatt dock aldrig ut. Däremot kan naturligtvis ett informationsutbytes avtal ge det svenska Skatteverket möjlighet att få fram information som leder till ökad beskattning enligt den interna svenska skatterätten.

Fysiska personer

Reglerna om var fysiska personer är skattskyldiga kan kännas krångliga. Enligt svensk intern skatterätt är följande fysiska personer obegränsat skattskyldiga i Sverige

1. Den som är bosatt i Sverige.

2. Den som stadigvarande vistas i Sverige.

3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

Bosättning behöver nog inte förklaras närmare men som stadigvarande vistelse brukar man anse vistelse i Sverige under mer än ett halvt år men då skall man tänka på att tillfälliga avbrott i vistelsen i Sverige räknas in i denna tid.

Väsentlig anknytning är en sammanvägning av ett flertal faktorer:

om man är svensk medborgare,

hur länge man var varit bosatt här,

om man inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,

om man vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,

om man har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,

om man har sin familj här,

om man bedriver näringsverksamhet här,

om man är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,

om man har en fastighet här, och

liknande förhållanden.

Praxis visar att anknytningsfaktorerna har olika vikt. Bostad, familj, näringsverksamhet (direkt eller genom bolag) och fastigheter väger särskilt tungt vid bedömningen.

En fysisk person som inte bor i Sverige kan alltså pga. väsentlig anknytning vara skattskyldig här enligt intern rätt. Om personen i fråga bor i ett annat land, kan denne bli skattskyldig också där enligt det landets interna rätt. Det är i en sådan situation som skatteavtalet blir avgörande.

Oftast börjar en analys av skatteavtalet med att försöka finna ut var den skattskyldige skall anses ha sin hemvist enligt avtalet.

Först fastställs om den aktuella personen är skattskyldig i något av de båda länderna enligt deras interna rätt. Om personen är skattskyldig i det ena landet har han också hemvist i det landet enligt avtalets regler. Om personen har hemvist i båda länderna och är en fysisk person gäller följande:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist endast i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

Summering

För att svensk person som bor och arbetar utomlands skall slippa att betala svensk skatt, måste denne antingen se till att bli begränsat skattskyldig här enligt svensk rätt eller se till att de inkomster denne har skyddas från svensk beskattning av ett dubbelbeskattningsavtal.

Då skatteavtal kan vara nog så krångliga att tyda och samtidigt få stor betydelse hur skatten skall räknas ut är det viktigt att man tar hjälp av expertis, ibland i båda de länder som det rör sig om..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.