Undvika uttagsbeskattning genom att använda sig av sk underprisöverlåtelse

Vad gäller uttagsbeskattning så kan det vara ett problem att beakta i samband med omstruktureringar i näringslivet. Exempelvis om en tillgång av omstruktureringsskäl skall överföras från ett bolag till ett annat, vill man naturligtvis hålla nere priset för att undvika skatt, dvs. försäljning sker till ett pris understigande marknadsvärdet (underpris). Oftast sätts försäljningspriset i sådana fall till bokfört värde. Då kan det emellertid i stället bli fråga om uttagsbeskattning och i vissa fall även utdelningsbeskattning. För att underlätta omstruktureringar finns dock regler om när en sk underprisöverlåtelse kan användas för att undvika uttagsbeskattning.

Med förtäckt kapitalvinst menas att en tillgång avyttras för ett lägre pris än verkligt värde, men att i stället ökar värdet på andra tillgångar, som exempelvis blir fallet om tillgångar säljs för underpris till eget bolag. Sådana underprisöverlåtelser kan i vissa fall ske utan skattekonsekvenser, men i andra fall ses det som en form av bytesaffär, exempelvis om aktier säljs för lågt pris till egen kapitalförsäkring.

Reglerna om underprisöverlåtelser anger när ett  företag kan sälja tillgångar till ägarna utan att det blir uttagsbeskattning för företaget.

Idag kan fysiska personer överlåta såväl aktier och andra tillgångar för anskaffningsvärdet till egna aktiebolag utan skattekonsekvenser. Det bolag som man överlåter aktier till kan vara etablerat i vilket land som helst inom hela EES (dvs alla EU-länder plus Norge, Island och Liechtenstein).

En underprisöverlåtelse innebär således att det svenska bolaget säljs in till anskaffningsvärde, exempelvis 100 000 svenska kronor, om det är bolagets aktiekapital.  Sedan den 1:a januari 2008 är det lagstadgat att underprisöverlåtelser av svenska aktier till egna utländska bolag inom EU/EES inte medför någon beskattning och det finns rättsfall från bland annat regeringsrätten som ligger till grund för detta.

Då Sverige är medlem i EU måste Sverige i sin skattelagstiftning tillse att bolag med säte i andra EES-länder inte missgynnas i förhållande till svenska bolag.

 Cypern och Malta är troligtvis de mest attraktiva länderna inom EU att etablera holdingbolag i. Det beror bland annat på deras förmånliga skattesystem, låga driftskostnader samt tillgång till EU- direktiv och lagstiftning..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.